VEDTÆGTER: STUDERENDES ALMENE KIRURGISKE SELSKAB (SAKS) AALBORG
2022

 

 • 1 Navn

 

 • 1, stk. 1: Foreningens navn er ”Studerendes Almene Kirurgiske Selskab Aalborg”, forkortet ”SAKS Aalborg”.

 

 • 1, stk. 2: Foreningens internationale navn er ”Surgical Association of Danish Medical Students Aalborg”.

 

 • 2 Hjemsted

 

 • 2, stk 1: Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

 

 • 3 Formål

 

 • 3, stk. 1: Foreningens formål er at fremme interessen for og forståelsen af alle de kirurgiske specialer blandt medicinstuderende på Aalborg Universitet, samt forbedre de medicinstuderendes kompetencer indenfor disse.

 

 • 4 Arbejdsområder

 

 • 4, stk. 1: Foreningens formål søges opfyldt gennem kurser og foredrag inden for de kirurgiske områder. Alle møder og arrangementer annonceres via Facebook 

 

 • 4, stk. 2: Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse og opdatering af retningslinjer for afholdelse af og deltagelse i foreningens arrangementer.

 

 • 5 Kontingent

 

 • 5, stk. 1: Kontingentet og eventuelle rabatter ved køb af flere kontingentår fastsættes af bestyrelsen. Kontingentåret løber fra indmeldelsesdato og til henholdsvis 6 måneder, 3 år eller 6 år efter. I så fald at bestyrelsen ønsker at ændre kontingentet og/eller rabatter skal dette udmeldes via Facebook senest 4 uger før ikrafttrædelse. 

 

 • 5, stk. 2: Betales kontingentet ikke inden for to uger af det påbegyndte kontingentsår termineres medlemskabet. Bestyrelsen kan give dispensation fra ovenstående betalingsdato.

 • 6 Medlemmer

 

 • 6, stk. 1: Kun medicinstuderende på Aalborg Universitet kan være medlem af SAKS Aalborg. Dispensation for medlemskab kan gives af bestyrelsen til medicinstuderende fra andre universiteter end Aalborg Universitet.

 

 • 6, stk. 2: SAKS Aalborgs aktiviteter er åbne for alle, medlemmer af SAKS Aalborg får endvidere rabat på SAKS Aalborg aktiviteter.

 

 • 6, stk. 4: Udmeldelse af foreningen efter betalt kontingent vil ikke medføre refusion af kontingentet, hverken helt eller delvist.

 

 • 6, stk. 5: Medlemmer holdes økonomisk ansvarlige for lånt udstyr.

 

 • 6, stk. 6: Medlemmer, der udebliver fra et kursus, hvortil de har tilmeldt sig, uden at give besked til den kursusansvarlige mindst 24 timer før kursusstart vil ikke blive refunderet. 

 

 • 6, stk. 7: Deltagelse i SAKS Aalborgs aktiviteter foregår på eget ansvar. I tilfælde af ulykker og deslige henvises således til egen ulykkesforsikring.

 

 • 7 Bestyrelsen

 

 • 7, stk. 1: SAKS Aalborgs bestyrelse bliver valgt for et år af gangen på en generalforsamling. Såfremt at et eller flere bestyrelsesmedlemmer vælges ind på en ekstraordinær generalforsamling er de kun valgt indtil næstkommende ordinære generalforsamling. Kun medlemmer af SAKS Aalborg kan vælges til bestyrelsen. Der skal være minimum tre og maksimum femten bestyrelsesmedlemmer.

 

 • 7, stk. 2: Bestyrelsesposterne fastsættes blandt bestyrelsen til det konstituerende møde efter generalforsamlingen.

 

 • 7, stk. 3: Bestyrelsen skal som minimum bestå af: formand, næstformand og kasserer. Andre poster kan oprettes på anbefaling af den afgående bestyrelse, eller hvis de fremmødte på generalforsamlingen eller den nye bestyrelse ønsker dette.

 

 • 7, stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer kan bestride mere end én post, men er kun berettiget til én stemme ved bestyrelsesmøder. Hvervet som formand og kasserer kan ikke varetages af den samme person.

 

 • 7, stk. 5: Bestyrelsen tegner foreningens profil udadtil og repræsenterer foreningen. På månedsmøder aflægger bestyrelsen rapport over foreningens aktiviteter og igangværende projekter. Bestyrelsen er det koordinerende organ såvel indadtil som udadtil, og har ansvar for og råderet over foreningens udstyr og økonomiske midler.

 

 • 7, stk. 6: Hvis medlemmer handler i modstrid med foreningens interesser og bestyrelsens anvisninger, har bestyrelsen ret til at ekskludere disse medlemmer. Dette kræver fuld enighed fra den samlede bestyrelse. Beslutning om eksklusion kan appelleres ved en generalforsamling, hvor beslutningen revurderes.

 

 • 7, stk. 8: Medlemmer af bestyrelsen er forpligtiget til at gemme og videreføre dokumentation for alle oplysninger vedrørende foreningens virke.

 

 • 8 Udvalg

 

 • 8, stk. 1: Foreningen kan løbende nedsætte udvalg eller uddelegere opgaver til medlemmer f.eks. et PR-udvalg. Disse udvalg ses som undergrupper af foreningen. Hver undergruppe skal have en tovholder, som sidder i bestyrelsen. Der opfordres til, at foreningens medlemmer tager selvstændige initiativer, der kan komme foreningen og dens medlemmer til gode. Bestyrelsen skal informeres om eventuelle tiltag og godkende disse.

 

 • 9 Møder i SAKS Aalborg

 

 • 9, stk. 1: SAKS Aalborg har mødeaktivitet minimum 1 gang pr. Semester. Der kan ved behov afholdes flere bestyrelsesmøder, derudover vil den interne kommunikation foregå over Facebook, mail eller i person. 

 

 • 9, stk. 2: Ved semestermøder skal mindst formand, næstformand og kasserer være til stede, eller afmeldes mødet. 

 

 • 9, stk. 3: Der er muligt at sende forslag og meninger via Facebook og Email, hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet. Dette er gældende ved både ordinære og ekstraordinære møder.

 

 • 9, stk. 4: Møder i SAKS Aalborg er offentlige for medlemmerne.

 

 • 9, stk. 5: SAKS medlemmer har møderet og taleret, mens bestyrelsen også har stemmeret til møderne.

 

 • 10 Afstemning

 

 • 10, stk. 1: For at et emne skal kunne sendes til afstemning på et møde, skal dette være på dagsordenen når denne sendes ud. Afstemning foregår på demokratisk vis, hvor alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer har én stemme.

 

 • 10, stk. 2: For at et punkt kan vedtages skal mindst 50 % af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemme for. Blanke stemmer indgår i det samlede stemmetal.

 

 • 10, stk. 3: Før afstemning afgør dirigenten, om nogen ønsker en lukket afstemning. Hvis ikke udføres afstemningen ved håndsoprækning.

 

 • 10, stk. 4: Hvis der er flere end to muligheder i pågældende afstemning afgøres denne med flere runder hvor muligheden med færrest stemmer falder ud efter hver runde. Der stemmes om det mest vidtgående først.

 

 • 10, stk. 5: Ved tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

 • 11 Økonomi

 

 • 11, stk. 1: Foreningens økonomi varetages af kassereren. Kassereren står for administrationen af foreningens økonomiske midler og adgang til disse, hermed til foreningens bankkonti.

 

 • 11, stk. 2: Regnskabet skal præsenteres af kassereren samt godkendes af bestyrelsesmedlemmerne på den ordinære generalforsamling. Såfremt det ikke kan godkendes, fastsættes en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt til godkendelse af det reviderede regnskab. 

 

 • 11, stk. 3: Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for foreningens økonomi.

 

 • 11, stk. 4: Årligt på generalforsamlingen vælges der en kritisk revisor, ekstern for bestyrelsen. Denne skal foretage kritisk revision af foreningens regnskab, bilag og økonomiske situation. Resultatet af revisionen fremlægges på generalforsamlingen.

 

 • 11, stk. 5: Regnskabet skal foreligge den kritiske revisor minimum 2 uger før den ordinære generalforsamling.

 

 • 11, stk. 6: Ved et flertal i bestyrelsen kan der gives dispensation for mistede kvitteringer ved underskrivelse af en ”tro og love”-erklæring.

 

 • 11, stk. 7: SAKS Aalborgs regnskabsår løber fra 1. September til 30. August. Revision foretages af én kritisk revisor, der vælges på generalforsamlingen.

 

 • 11, stk. 8: SAKS Aalborg tegnes af formanden samt 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse 

 

 • 12 Ordinær generalforsamling

 

 • 12, stk. 1: Hvert år afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse sker via Facebook med mindst 3 ugers varsel og med en foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden og eventuelle indkomne forslag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse. Vedtægtsændringer skal foreligge senest en uge før.

 

 • 12, stk. 2: Ved en ordinær generalforsamling skal mindst 60% af SAKS Aalborgs bestyrelsesmedlemmer deltage. .

 

 • 12, stk. 3: Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 

Godkendelse af dagsorden 

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til godkendelse

Forelæggelse af årets budget til orientering

Behandling af indkomne vedtægtsændringer

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af kritisk revisor

Eventuelt

 

 • 12, stk. 4: Alle medlemmer har forslagsret på generalforsamling.

 

 • 12, stk. 5: Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst ét medlem eller dirigenten ønsker det.

 

 • 12, stk. 6: Regnskabsåret løber fra den 1. september til den 31. august året efter.

 

 • 12, stk. 7: På generalforsamlingen kan SAKS Aalborg medlemmer foreslå ændringer til de opstillede vedtægtsændringer.  • 13 Ekstraordinær generalforsamling

 

 • 13, stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer fremsætter ønske herom.

 

 • 13, stk. 2: Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel.

 

 • 13, stk. 3: Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 3 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

 

 • 13, stk. 4: Ved den ekstraordinære generalforsamling skal mindst formanden, næstformanden og kassereren deltage, såfremt ingen af disse er årsagen til den ekstraordinære generalforsamling.  • 14 Mistillidsvotum

 

 • 14, stk. 1: Der kan opstilles mistillidsvotum til en eller flere medlemmer af bestyrelsen, både fra bestyrelsens side ved møderne eller fra medlemmernes side på en generalforsamling.

 

 • 14, stk. 2: Mistillidsvotum kan føre til ekskludering fra bestyrelsen, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling stemmer for ekskludering, jvf. bestemmelserne i §13.

 

 • 14, stk. 3: I tilfælde af mistillidsvotum til et bestyrelsesmedlem på en given bestyrelsespost, kan bestyrelsesmedlemmerne fratage personens virke på den givne post, hvis ¾ af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for dette ved et mistillid punkt på dagsordenen til mødet.

 • 15 Foreningens opløsning

 

 • 15, stk. 1: Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse med 3/4 flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

 • 15, stk. 2: Anvendelse af eventuelle midler fra foreningen skal vedtages på begge de opløsende generalforsamlinger.